B2B Algemene voorwaarden

B2B Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Dogsinc en haar wederpartij, waaronder alle door Dogsinc gedane online en offline aanbiedingen en met Dogsinc gesloten en te sluiten overeenkomsten met de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Wederpartij).

1.2

Deze algemene voorwaarden worden tegenover iedere Wederpartij gehandhaafd en gelden met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de Wederpartij.

Artikel 2 – Offertes en orderbevestigingen

2.1

Alle door Dogsinc gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dogsinc de bestelling schriftelijk dan wel elektronisch bevestigt nadat de Wederpartij op de website een bestelling heeft geplaatst, dan wel een order heeft geplaatst bij een van de agenten van Dogsinc.

2.3

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1

Voor zover niet anders is bepaald, zijn alle prijzen van Dogsinc exclusief B.T.W. en in Euro’s.

3.2

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de overeengekomen prijs exclusief kosten van vervoer (zoals porto- en verpakkingskosten), laden en lossen.

3.3

De door Dogsinc opgegeven prijzen, kosten of honoraria zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien één of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan nadat de overeenkomst is gesloten, is Dogsinc gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. Dogsinc behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren.

Artikel 4 – Betaling

4.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2

Een betaling dient door de Wederpartij steeds te geschieden zonder het recht enige aftrek of korting toe te passen en zonder haar prestatie op te schorten of van enige prestatie zijdens Dogsinc afhankelijk te (doen) stellen.

4.3

Dogsinc is gerechtigd te verlangen dat door de Wederpartij zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de koopprijs. De wijze van zekerheidstelling staat ter keuze van Dogsinc. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Dogsinc geeft haar het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd haar recht op schadevergoeding.

4.4

Indien de Wederpartij op de vervaldag niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de Wederpartij jegens Dogsinc uit hoofde van alle tussen de Wederpartij en Dogsinc gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Dogsinc geleden en te lijden schade.

4.5

Ingeval van te late betaling is Dogsinc gerechtigd een contractuele rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend.

4.6

Voorts is de Wederpartij, zodra zij in de nakoming van haar verplichting tekortschiet, alle kosten verschuldigd, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, die worden veroorzaakt door het (laten) innen van de vordering op de Wederpartij.

4.3

De Wederpartij doet afstand van het recht om een schuld aan Dogsinc te verrekenen met een vordering op Dogsinc.

Artikel 5 – Levering en verzending

5.1

Dogsinc bepaalt de wijze van verzending, verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5.2

Het risico voor de zaken gaat over op de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken in de macht van de Wederpartij zijn gebracht.

5.3

Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft Dogsinc de keuze dit deel te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke levering, moeten door de Wederpartij worden voldaan binnen de betalingstermijn.

5.4

De opgegeven levertermijn gaat in zodra Dogsinc de door de Wederpartij verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.5

Bij aflevering van de zaken door Dogsinc bij de Wederpartij, wordt degene die aanwezig is ten tijde van de levering van de zaken bevoegd geacht tot inontvangstneming.

5.6

Zolang de Wederpartij in gebreke blijft een of verscheidende facturen na hun vervaldag te betalen, mogen alle toekomstige leveringen worden opgeschort tot algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Dogsinc de bestelling(en) te annuleren en een schadevergoeding te vorderen.

5.7

Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Dogsinc raakt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en de Wederpartij kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Bij niet-tijdige levering moet Dogsinc derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

5.8

Indien levering op afroep is overeengekomen, is de Wederpartij verplicht tot een regelmatige afname, zoveel mogelijk verdeeld naar tijdsevenredige hoeveelheden, een en ander in redelijkheid en in overleg met Dogsinc te bepalen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1

Zolang de Wederpartij niet de volledige koopprijs met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Dogsinc wegens toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij ter zake heeft voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Dogsinc zich de eigendom van de zaken voor.

6.2

De Wederpartij is gerechtigd de zaken op de voor haar bedrijfsvoering normale zakelijke wijze te vervreemden. Daarbuiten mag de Wederpartij evenwel de zaken, waarop Dogsinc haar eigendomsrecht heeft voorbehouden, niet aan derden in pand geven, verkopen of anderszins daarop beperkte rechten vestigen dan wel daarover beschikken. Indien de Wederpartij op grond van de bestaande situatie moet aannemen dan wel voorzien dat zij niet meer in staat is, dan wel zal zijn, aan haar zakelijke verplichtingen te voldoen, is zij niet langer gerechtigd over de zaken te beschikken. De Wederpartij zal Dogsinc dan onmiddellijk schriftelijk verwittigen en dient desverlangd de zaken onverwijld tot Dogsinc haar beschikking te houden en te stellen. De Wederpartij dient Dogsinc onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elke inbeslagneming van haar zaken. De Wederpartij is gehouden die zaken op haar kosten te verzekeren tegen alle risico’s waaronder brand, ontploffing, inbraak of diefstal, en Dogsinc desverlangd de ter zake opgemaakte polissen te tonen.

6.3

De Wederpartij is niet gerechtigd aanspraak te maken op bewaringskosten ter zake van enige door Dogsinc aan haar geleverde zaak.

6.4

De Wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Dogsinc mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op vorderingen die de Wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. In dat geval heeft Dogsinc tevens het recht te kiezen voor een openbaar of stil pandrecht.

Artikel 7 – Garanties en reclame

7.1

Dogsinc staat ervoor in dat de volgende door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen die in het handelsverkeer in haar sector daaraan algemeen gesteld plegen te worden:

edelstenen van Dogsinc Gold (uitgezonderd verguld koper);

horloges.

Geringe in de handel toelaatbare geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht, e.d. leveren geen grond op voor reclames. De Wederpartij is verplicht de zaken onmiddellijk na levering deugdelijk te keuren, tenzij is overeengekomen dat keuring op een eerder moment plaatsvindt.

7.2

Voor de zaken als bedoeld in artikel 7.1, geldt een garantietermijn van 6 weken na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

7.3

De verleende garantie vervalt in ieder geval, maar niet uitsluitend, bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, of indien de Wederpartij Dogsinc onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen.

7.4

Buiten de zaken als bedoeld in artikel 7.1 is geen garantie van toepassing.

7.5

Indien de aldus door de Wederpartij gekeurde zaken als bedoeld in artikel 7.1 door of namens de Wederpartij zijn goedgekeurd, heeft de Wederpartij niet meer het recht te reclameren over de kwaliteit van de geleverde zaken en/of de staat waarin deze verkeren.

7.6.

Voor het overige dient – indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt – door de Wederpartij binnen vijf dagen na levering schriftelijk bij Dogsinc gereclameerd te worden onder opgave van de concrete bezwaren of klachten van de Wederpartij. 7.8 Bij gebreke van reclame binnen de hiervoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht volledig te beantwoorden aan de overeenkomst tussen partijen.

7.7

Beantwoordt een zaak als bedoeld in artikel 7.1 niet aan de overeenkomst, dan is Dogsinc jegens de Wederpartij tot niet meer gehouden dan het terugnemen van de zaak of zaken en – naar keuze van Dogsinc – vervanging daarvan door andere zaken die wel aan de overeenkomst beantwoorden, dan wel creditering van de koopprijs met gelijktijdige ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid voor schade

8.1

Dogsinc is niet aansprakelijk voor bij de Wederpartij ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van handelen of nalaten van Dogsinc of van door haar ingeschakelde derden.

8.2

Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Dogsinc voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dogsinc of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.3

Dogsinc is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foutieve aanduidingen, al dan niet door derden aangebracht, op etiketten (materialen, bestanddelen, etc.), prijslijsten, folders, brochures etc.

8.4

De aansprakelijkheid van Dogsinc blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

8.5

Indien om welke reden dan ook geen van de onder artikel 8.4 bedoelde verzekering(en) aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Dogsinc beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Dogsinc aan de Wederpartij in drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door de Wederpartij tijdig is voldaan, met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

8.6

Indien Dogsinc ter zake enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, is de Wederpartij gehouden Dogsinc ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te Vergoeden hetgeen zij aan die derde zou moeten voldoen.

8.7

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Wederpartij met de schade en met Dogsinc als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 9 – Ontbinding, niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

9.1

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Dogsinc in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij niet aan haar kan worden toegerekend in geval van een van Dogsinc haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

9.2

Onverminderd de aan Dogsinc toekomende rechten heeft Dogsinc het recht, indien zij door omstandigheden buiten haar schuld en risicosfeer wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst gedurende de overmacht-periode naar haar keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, en zonder dat dit tot enige vermindering van de prijs voor het reeds geleverde zal leiden.

9.3

Indien Dogsinc door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, en deze situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dogsinc is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

9.4

Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet (waaronder de verplichting tot (tijdige) betaling), alsmede indien sprake is van faillissement, staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, dan wel indien de eigendom van het bedrijf van de Wederpartij overgaat en/of de feitelijke bedrijfsleiding in andere handen komt, heeft Dogsinc het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd de aan haar verder toekomende rechten, zonder dat Dogsinc deswege tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is elke vordering die Dogsinc ten laste van de Wederpartij heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1

Rechten van de Wederpartij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dogsinc. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

10.2

Op alle overeenkomsten tussen Dogsinc en de Wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3

Alle geschillen, voortvloeiende uit met Dogsinc gesloten overeenkomsten, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *